Thorn Svenska

Vad är en PEP

Uppdaterad

”PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet inkluderar även familjemedlemmar och kända medarbetare till en ”PEP”. En ”PEP” anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Med ”viktiga offentliga funktioner” avses enligt penningtvättslagen bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en En person som haft en sådan funktion räknas även som PEP i 18 månader efter att hen frånträtt en sådan funktion.

Med nära anhörig avses:

  • Maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar

Med känd medarbetare avses:

  • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
  • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
warning Created with Sketch.